LAURA VICUNA RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA

HÁZIREND

 

  

  

Készítette: Varga Györgyné óvodavezető

LAURA VICUNA RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA

 

A/D/1/2016.(VIII.25) HATÁROZATSZÁMON ELFOGADOTT MÓDOSÍTOTT HÁZIRENDJE

Intézmény OM azonosítója:

032816

Varga Györgyné

intézmény vezetője

 

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

 

A/D/1/2016.(VIII.25.) határozatszámon

elfogadta:

nevelőtestület nevében névaláírás:

 

……………………………………………………

Az alkalmazotti közösség nevében

névaláírás

 

……………………………………………….

Véleménynyilvánítók:

 

…………………………………………..

 

Óvodai szülői szervet nevében névaláírás

 

A/D/1/2016.(VIII.25.)határozatszámon jóváhagyta:

 

…………………………………………………….

intézményvezető

 

 

Ph.

 

 

 

 

………………………………………………………..

Fenntartó

 

Ph.

 

 

A dokumentum jellege: Nyilvános

Megtalálható: az óvodavezető irodájában

csoportszobában

hirdetőtáblán

 

Hatályos: a kihirdetés napjától(2016.VIII.25.)

 

Verziószám: 3/2016

eredeti példány 3 db

 

iktató szám: A/D/3/2016

 

 

I.BEVEZETŐ

 

Szeretettel köszöntünk mindenkit a Laura Vicuna Katolikus Óvodában!

 

Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk gyermekeink nevelésében.

Ezért szeretnénk, hogy kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épüljön, melyben segítő partnerei lehetünk egymásnak. Ahhoz, hogy együttműködésünk eredményes és jó legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk, az óvodánk életét meghatározó szabályokat, és szokásokat. Ezek nélkül az intézményes nevelés elképzelhetetlen.

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Intézményünkben Don Bosco öröksége, a szalézi megelőző nevelési módszer szerint folyik a nevelés. Családias, szeretetteljes és derűs légkör jellemzi óvodánkat, ahol a gyermekek és a felnőttek jól érzik magukat.

Célunk, hogy a szalézi lelkiségünk és pasztorális tevékenységünkön keresztül a gyermek megtapasztalja az apostoli szeretetet, amelynek forrása Jézus.

Az állandó nevelői jelenlét a meggyőzés és a szeretet erejével igyekszik ezt valóra váltani.

A családi nevelést segítve, de nem helyettesítve, szeretetteljes légkörben, jó példával, a keresztény erkölcsi normákat közvetítve neveljük a ránk bízott gyermekeket.

II. ÓVODÁNK ADATAI

 

Óvodánk neve: Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda

Óvodánk OM azonosítója: 032816

Óvodánk alapító szerve: Váci Megyés Püspöki Hivatal

Óvodánk címe: 2146 Mogyoród Dózsa György út 39.

Óvodánk székhelye: 2146 Mogyoród Dózsa György út 39.

Óvodánk e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Óvodánk honlapja: www.lauravicunaovoda.hu

Óvodánk fenntartója: Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek

Fenntartó székhelye: 1029 Budapest Templom köz 1.

Fenntartó elérhetősége: 2146. Mogyoród Dózsa György út 37.

Óvodavezető: Varga Györgyné

Gazdasági vezető: Pásztor Zoltánné

Gyermekvédelmi felelős: Kiss Magdolna Emese

Óvodánk telefonszáma: 06-28-440-787

06-30-54-29-461

 

III. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

1.A Házirend jogszabályi háttere

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 • 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet módosításai

 • 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról

 

A Házirend az Fenntartó jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre szól. Módosítása akkor szükséges, ha jogszabály változás, vagy az intézmény működésével kapcsolatos változások azt indokolttá teszik, valamint ha a nevelőtestület arra javaslatot tesz.

 

 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a Szülői Szervezet

A kihirdetés napja: 2016. 08.30.

 

2.A Házirend személyi hatálya

 

 • Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.

 • Az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre.

 • Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.

 • A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).

 

3.A Házirend területi hatálya

 • Az óvoda területére.

 • Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra.

 • Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.

 •  

4.A Házirend időbeli hatálya

 • a gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart,

 • kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is.

 • A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

 

A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója. Megvalósításával biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően az óvodaközösség és a szülői közösség minden tagja számára.

 

 

5.A Házirend célja

 

A házirend célja, hogy megállapítsa:

 

 • a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját,

 • a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket,

 • a szülői jogok és kötelességek gyakorlásának módját

 • biztosítsa a hatékony, törvényes és eredményes nevelő munkát

 

 

6.A Házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok

A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor, a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol.

 

 

 • A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető írja alá. A házirendet a Fenntartó hagyja jóvá.

 • A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

 

7.A Házirend nyilvánossága

 

A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Emellett ki kell függeszteni egy központi helyre oly módon, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék.

A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy példányát ismét át kell adni az érintetteknek.

 

IV. AZ ÓVODA TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT FELADATAI

 

 • ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért;

 • az óvoda felelős a gyermekközösség kialakításáért és fejlődéséért;

 • az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel;

 • az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját.

 • intézményes keretek között egészíti ki a családi nevelést.

 • biztosítja az életkornak és fejlettségnek megfelelő játékos tevékenység, valamint az egészséges fejlődéshez szükséges személyi és tárgyi környezetet

 • a nevelőközösség biztosítja a gyermekek életének és testi épségének védelmét, az egészséges életmód szabályainak gyakorlását.

 • az egészséges életmód kialakítása

 • az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása

 • az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

 

 

V. NEVELÉSI CÉLJAINK

 

 

 • A gyermekek számára szeretetteljes, meleg, elfogadó, támogató légkör biztosítása;

 • Az egészséges harmonikus személyiségfejlesztés, az iskolai életmódhoz szükséges testi, szociális, értelmi és érzelmi érettség kialakítása;

 • Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével

 • A gyermekkel megismertetni a teremtett világot, mint Isten csodálatos művét

 • Embertársi szeretetre nevelni, amely megnyilvánul az önuralomban, a szolgálatban az együttérzésben és az áldozatvállalásban

 • Az óvoda továbbá ellátja a minden köznevelési intézményre jellemző óvó-védő, szociális, nevelő és személyiségfejlesztő funkciókat.

 

Nevelési céljaink eléréséhez a családdal a Fenntartóval és az Egyházközséggel való szoros együttműködés elengedhetetlen.

A szülőktől hangsúlyozottan elvárjuk, hogy a havonkénti óvodás szentmisén vegyenek részt.

Hisszük és valljuk, hogy nevelésünk csak akkor lesz eredményes és maradandó, ha az óvoda és a család együttműködik, és tiszteletben tartjuk egymás elvárásait.

Az óvoda által szervezett vallásos és más programokon lehetőség szerint vegyenek részt a családok.

 

A katolikus nevelés alapja az Evangélium. Vallásos nevelésünk célja, a keresztény értékrend alapjainak lerakása, a hit megalapozása,a gondoskodó, szerető Isten megtapasztaltatása életünkben, világunkban.

 

VI. NEVELÉSI ALAPELVEINK

 

Gyermekeinket szeretnénk elindítani azon az úton, hogy az evangélium megismerése által, életük egy bizonyos pontján Jézus követőivé váljanak.

 

 • A Krisztus-központúság, ahol minden gyermek a pasztorális munka központjában áll.-életszentségre nevelés

 • A gyermek-központúság, mely elősegíti a gyermek önmegvalósítását, elképzeléseit.

 • Minden gyermeket optimizmussal és realizmussal kell elfogadni, szeretettel segítve fejlődésüket.

 • A közösségben alkalmazkodni kell a gyermekekhez a napirendben, a tevékenységekben.

A szalézi nevelői közösség tagjai kézen fogva, Don Bosco szellemében, a hitből fakadó bizalom légkörében munkálkodnak a gyermekekért, figyelve Jézus szavát:

Értelem-vallás szeretetreméltóság egysége

Állandó nevelői jelenlét a gyermekek között

A gyermekek nevelése két fontos részből áll: finom magatartás és a mindig nyitott templom.”

 

(Don Bosco)

 

Óvodánkban a nevelő munka az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Pedagógiai Program, és az Éves Munkaterv alapján folyik.

 

Miután az óvoda közfeladatot lát el, így a működésével kapcsolatos alap dokumentumok a szülők számára nyilvánosak.

(Pedagógiai Program, Szmsz, Házirend, Éves Munkaterv)

 

 

VII. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSE

 

1.Nyitva tartás

 

 

Nevelési év:

szeptember 1-jétől augusztus 31-ig, mely két részből áll:

Szervezett tanulási időszak: szeptember1.-től május 31.-ig

Nyári időszak: június 1.-től augusztus 31.-ig

 

Napi nyitva tartás:

Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik.

Reggel 6.30-tól du. 17.30 óráig – óvodapedagógus van a gyermekekkel

 

Reggel 6.30-7.30-ig és du. 16.30-17.30 óráig összevont csoportban felügyelünk a gyermekekre.

Óvónői helyettesítés esetén az összevont csoport 6.30 -8.00-ig, délután 16.00-17.30 óráig tart.

A dajkai munkarendben meghatározottak szerint a délutános dajka munkaideje 18.00-ig tart, ami a takarítás befejezését jelenti.

A teljes, neveléssel eltöltött idő napi 11 óra.

 

2. Szünetek

 

 

Nyári zárás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében: „Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők — a házirendben meghatározottak szerint — gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.”

 

Az intézmény nyári zárásának idejéről, hosszáról a Fenntartó dönt.

 

Minden naptári év február 15-ig hirdetmény formájában értesítjük a szülőket a nyári zárva tartásról.

Az óvoda, az iskolai nyári szünet kezdetétől, augusztus 31.-ig, nyári napirend szerint működik. Ez időszak alatt összevont csoportokkal dolgozunk. Az óvodai nevelési év szeptember 1.-től következő év augusztus 31.-ig tart. Ez azt jelenti, hogy az óvodával jogviszonyban álló gyermekeknek mindvégig joguk van igénybe venni az óvodai ellátást. Nyári ügyeletről mégis azért kell beszélnünk, mert az óvodapedagógusok törvényben meghatározott éves szabadságának nagyobb részét a nyári időszakban kell és tudjuk kiadni. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, mindenképp szükséges, hogy a gyermeklétszám csökkenjen. Ehhez kérjük a nem dolgozó szülők megértését, segítségét.

 

Az iskolai őszi, téli, tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén, az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de a gazdaságosság, és a takarékosság jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma óvodai szinten a 6 főt nem éri, úgy nem áll módunkban kinyitni. Ebben az esetben kérjük, hogy a szülő gondoskodjék gyermeke elhelyezéséről. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő csoportösszevonás esetén az óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót.

A fenti esetekben a szülők a megfelelő tájékoztatást időben megkapják.

 

 

3.Nevelés nélküli munkanapok:

 

 

Évente 3 munkanapot vesz igénybe az intézmény, melyről szeptemberben tájékoztatjuk a szülőket, és legkésőbb 7 munkanappal a nevelés nélküli munkanap előtt, még egyszer hirdetmény formájában. Ezeken a napokon a gyermekeket nem áll módunkban fogadni.

 

4.Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rend:

 

 

Intézményünk évente, a jogszabályban meghatározottak szerint szervezi az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet. A szombati munkanapok előtt írásban mérjük fel a szülők igényeit a nyitva tartás igénybevételére. Ezeken a napokon, igény szerint óvodánk nyitva tart, és összevont csoporttal működik. (minimum 6 fő esetén)

 

 

VIII.AZ ÓVODAI FELVÉTEL ELJÁRÁSRENDJE

 

1.Általános tudnivalók

 

Az óvodakötelezettség teljesülésével 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő új rendelkezés

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

 

Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban?

 

Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetében élő hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely.

 

 

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor:

 

 • a felvételhez szükséges kort betöltötte

 • teljesen egészséges

 • az étkezési térítési díjat befizette, amennyiben nem jogosult az ingyenes étkezésre

 • megbízhatóan szobatiszta

 

Az óvodaköteles gyermek felvételének eljárásrendje

 

Az állami fenntartású óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki kora szerint óvodaköteles, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. Óvodánk, mivel rendi fenntartású , a felvételi kérelemnél dönthet a felvétel pozitív elbírálásáról. Ugyanakkor ránk nem vonatkozik a körzethatár betartása.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban. Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha

 

 

 • ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a gyermek kimaradását a szülőnek írásban be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik óvodába távozik),

 • ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,

 • az étkezési térítési díj felszólításra történő befizetésének elmulasztása esetén

 • ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.

 • megszűnik az óvodai elhelyezés – a köznevelési törvény 74. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével –, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.

 

 

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda, írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzatot.

 

2.Óvodánk felvételi eljárásrendje

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A fenntartó által jóváhagyott jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a jelentkezés előtt nyilvánosságra hozzuk.

A jelentkezési időpont előtt, nyílt napok keretében, lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megtekintésére. A nyílt napokon a szülők kapnak egy belső nyomtatványt, „Szándéknyilatkozat” névvel. Ezt csak abban az esetben kérjük visszahozni, ha óvodánk elnyerte tetszését, és szeretné ide íratni gyermekét. Ez egy előzetes jelzés számunkra a várható gyermeklétszámról.

 

A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik. A felvételnél figyelembe vesszük a család vallásos életét, illetve azt, hogy a szülők vállalják-e a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott keresztény, katolikus nevelést. A testvér gyermekek előnyt élveznek.

A létszám beteltét követően a jelentkező gyermekeket az óvoda vezetője előjegyzésbe veszi, és megüresedő hely esetén jelentkezési sorrendben telefonon értesíti a szülőket. A felvételről a törvényi előírások értelmében az intézmény vezetője, túljelentkezés esetén a fenntartó dönt.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett, az óvodavezető dönt.

A szülő, gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele a nevelési évben folyamatos.

Az intézmény vezetője a gyermek felvételéről és az elutasításáról a szülőt mindenkor érvényben lévő jogszabályok szerint 15 munkanapon belül értesíti.

Az óvodába történő felvétel az Óvodai felvételi és előjegyzési naplóba történő beiratkozással válik érvényessé.

Más óvodából történő átjelentkezés esetén a korábbi óvodából a gyermek az óvoda igazolását hozza magával az óvodánkba történő beiratkozáskor.

 

A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok:

 

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonata, annak igazolására, hogy betöltötte a harmadik életévét)

 • lakcímet igazoló hatósági igazolványt

 • a gyermek Taj kártyája

 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

 • a gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat megkapta.

 • megkeresztelést igazoló okmány-keresztlevél

 • Örülünk a plébánosi ajánlásnak.

I X.TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁS

 

1.Általános tudnivalók

 

A kötelező óvodáztatásban részt vevő gyermek hiányzása az óvodából 2015. szeptember 1-től:

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

A mulasztás igazolása minden óvodaköteles gyermekre egyformán kötelező, akit nem mentettek fel az óvodakötelezettség alól, akár négy órát, akár többet tartózkodik az óvodában.

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

 • a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, és ezt írásban aláírásával igazolja

 

 • a szülő írásbeli kérelmére a gyermek a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

 • a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

 • a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodába járási kötelezettségének eleget tenni.

 

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni, és azt írásban, aláírva igazolni. Ezt megteheti a bejáratnál kihelyezett vezetői aláírással és pecséttel megnyitott „Hiányzások” füzetben.

 

Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.

Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Kérjük, hogy elérhetőségük változását mindig pontosan jelentsék be a pedagógusnak.

Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is. Ennek elmaradása esetén a pedagógus nem veheti be a gyermeket, a többi kisgyermek egészségének védelme érdekében.

 

 

2.Az igazolatlan mulasztás következményeinek meghatározása

 

Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.

 

Az igazolatlan hiányzás büntetési fokozatai:

 

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

Öt nap hiányzás esetén

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

Tíz nap hiányzás esetén

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

Húsz nap hiányzás esetén

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. [20/2012. EMMI rendelet 51. § (4)]

Szabálysértési eljárás óvodai hiányzás esetén

Tizenegy nap hiányzás esetén

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen - az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén –tizenegy nap

A pénzbírság legalacsonyabb összege – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint. [2012. évi II. törvény 11. § (1)]

 

 

X. A GYERMEKEK ÉRKEZÉSÉNEK ÉS TÁVOZÁSÁNAK RENDJE

A napirend megismerése a szülők számára fontos feladat, ugyanis az óvodába érkezés és az onnan való távozás rendjét meghatározza.

Az óvoda rugalmas napirendet követ, követi a helyi szokásokat, rendezvényeket, időjárási viszonyokat. A napirend szervezését a csoportvezető óvodapedagógusok végzik, a napirendtől való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti.

A gyermekek a nyitás kezdetétől folyamatosan érkezhetnek, de a csoportok heti és napirendjének zavartalansága, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében kérjük, hogy legkésőbb 8.30h-ig hozzák be gyermekeiket. A tanköteles korú gyermek esetében kérjük, hogy 800-ig érkezzenek meg a gyermekek az óvodába.

A csoport napirendje minden hirdetőtáblán megtalálható.

 

A gyermekek nevelése szervezett napirend alapján történik, mely az jelenti, hogy az óvodapedagógus a foglalkozásokat, a gyermekek játékához, mindennapi tevékenységéhez tervezi és kapcsolja. Zavarja tehát a napirendet, ha egy későn érkező gyermek átvételével meg kell szakítania a gyermekek foglalkozását. A később érkező gyermekek - azon túl, hogy megzavarják a csoport tevékenységét, továbbá hátráltatják a dajka nénik munkáját - nem tudnak a játékba bekapcsolódni, ezért a szervezett tanulási tevékenységekbe nem szívesen vesznek részt. Kérjük késéssel, ne zavarják a foglalkozást!

Továbbá kérjük a szülőket, hogy a gyermekükkel kapcsolatos fontos információkat átadáskor röviden közölje az óvodapedagógussal, úgy, hogy a nevelőmunka folyamatosságát ne zavarjuk meg hosszú időre. Minden más esetben előre megbeszélt időpontban, fogadóóra keretében van lehetőség a gyermekkel kapcsolatos információk megbeszélésére. A gyermek átadása, átvétele a lehető leggyorsabban történjék. A délutáni hazamenetelkor miután a szülő átvette a gyermeket, az óvodapedagógus felügyeleti kötelezettsége, felelőssége megszűnik.

 

A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az az óvodai tevékenység zavarása nélkül, a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása mellett teszik:

 

 • Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az óvodapedagógusnak, távozáskor pedig szintén az óvodapedagógustól kérjék ki.

 • Az óvoda kapuján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem.

 • Az óvoda kapuja kódos beléptető rendszerrel működik. A gyermekek ne használják, csak és kizárólag felnőtt nyissa az ajtót a kóddal!

 • Az óvoda bejárati ajtaját 9.00-tól 12.00-ig, illetve 13.00-tól 15.00-ig biztonsági okok miatt zárva tartjuk, Ez idő alatt, kérjük csengessenek.

 • A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket testvérrel vagy számukra idegennel haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell átadni az óvónőnek.

 • Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda köteles mindkét szülő számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni.

 • Kérjük, hogy a zárás idejéig gondoskodjanak gyermekük hazaviteléről. (17.30 óráig)

 

Az óvodával jogviszonyban nem álló személyek benntartózkodását az SZMSZ szabályozza. Az óvodás korú gyermekek a nyitva tartás idejében jogosultak az óvodában tartózkodni.

 

A napirend zavarása nélkül az alábbi időpontokban van lehetőség a gyermekek behozatalára és hazavitelére:

 • Reggel: 6.30-8.30-ig a reggeli gyülekezés ideje alatt. Ez idő alatt az óvoda bejárata nyitva van.

 • Délben: 1200-1300 akit délben ebéd után haza szeretnének vinni.

 • Délután: 1500-tól folyamatosan nyitva tartjuk az óvodát a szülők részére.

 

A közbenső időkben az óvodát zárva tartjuk, csak csengetésre nyitunk ajtót. Kérjük, hogy gyermekeik zavartalan fejlesztése érdekében tartsák be az előzőekben megfogalmazott rendet.

Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában.

 

 

XI. A GYERMEKEK ÉLETRENDJE AZ ÓVODÁBAN

Az óvodában a gyermekek életrendje tervezett heti, illetve napirend szerint folyik. Az évszaknak és az időjárásnak megfelelően változik a szabadban eltöltött tevékenységek ideje.

A mindennapokat, programunk szellemében a hitre nevelés, a néphagyományok ápolása az egészséges életmódra nevelés foglalja egységes keretbe. Az óvodapedagógusok spontán és tervezett változatos tevékenységekkel valósítják meg a PP-ben meghatározott célokat, feladatokat.(mesehallgatás, a népi kismesterségek, barkácsolás az énekes játékok, játékos mozgások, tornagyakorlatok). A tevékenységek és fejlesztések tervezésénél érvényesül a differenciálás és az egyéni bánásmód elve.(a csoportok részben osztottak)

 

A napirendünk megszervezésénél a folyamatosság, rugalmasság, ugyan akkor a tervszerűség és a következetesség a meghatározó.

 

 

A részletes napirend minden csoport tájékoztató tábláján megtalálható. Tervezésénél az óvodapedagógusok figyelembe veszik a többi csoport életrendjét is, elkerülve az ütközési pontokat.(csúsztatott levegőzés, étkezés, pihenés, ébredés).

 

1.A napirend

A napirendet a stabilitás és a rugalmasság jellemzi. A stabil pontokat, a rendszerességet az azonos időpontban visszatérő tevékenységek jelentik. (étkezések időpontja, szabadlevegőn tartózkodás, a játék tevékenység idő tartama). A váratlan események, az egyéni élmények feldolgozásában, az időjáráshoz való alkalmazkodásban jelenik meg a rugalmasság. A játék idő tudatos megszervezése a játék feltételeinek biztosítása különösen fontos feladat a téli hónapokban, amikor a gyermek több időt töltenek a csoport szobában.

A napirend összeállításánál is figyelembe vesszük a játék kitüntetett szerepét, valamint keresztény nevelés sajátosságait. Rendszeres napi közös ima, közös étkezés.

 

 

Időtartam

Tevékenység

6.30-12.00

 • Gyülekezés

 • Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)

 

 • Játék, tervezett, differenciált tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban

 

 • Hitre nevelés, elcsendesedés feltételeinek megteremtése

 

 

 • Mindennapos mozgás, mozgásos népi játékok,

 

 • Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések spontán és szervezett formában

 

 • Tevékenységi formák, a gyermekek egyéni képességeihez igazodva, tevékenységekben megvalósuló tanulás

Vers, mese

Ének, zene, énekes játékok

Rajzolás, mintázás, kézimunka

Mozgás

Külső világ tevékeny megismerése

Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése

 

 • Séta, templom látogatás

12.00-15.00

 • Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)

 • Pihenés

15.00-17.30

 • Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)

 • Játék, párhuzamosan végezhető tevékenységek

 • Délutáni fakultatív foglakozások( ovi foci, mozgásjavító torna, zene-ovi, néptánc, kick box)

 

 

 

2.Heti rend

 

A heti rend tervezésénél az alábbi szempontokat veszik figyelembe óvodapedagógusaink:

 

 • Csoport életkora

 • Pedagógiai Program tartalma

 • Csoport összetétele

 • A többi csoport heti rend tervezete

 • Külső fejlesztők foglalkozás beosztása ( logopédus, fejlesztő pedagógus. mozgásjavító torna)

 

 

XII.A GYERMEKEK JOGA ÉS KÖTELESSÉGE

 

1.A gyermek joga:

 

 • az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

 • személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani.

 • személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.

 • képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön.

 • adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve az óvoda vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon.

 • rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön

 

2.A gyermekek kötelessége:

 

 • az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni

 • a tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője, ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt

 • ha az óvoda vezetője vagy a szülő kéri, akkor a gyermek iskolaérettségéről az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt

 • óvja saját és társai testi épségét, egészségét

 • a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton,

 • elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,

 • hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét

 • megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt

 • játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit.

 • hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

 

XIII.A GYERMEKEKRE VONATKOZÓ ÓVÓ-VÉDŐ INTÉZKEDÉSEK

 

Gyermekeinkkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint (kirándulások és egyéb programok, új gyermek érkezését követően, udvarra menetel előtt, stb.) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük, melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban dokumentáljuk. Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartatására.

 

1.A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:

 

 • étkezés utáni fogmosás saját fogmosó felszereléssel étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás

 • saját törölköző használata

 • a WC rendeltetésszerű használata

 • étkezéseknél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása

 • szomjúság csillapítására nem csak az étkezéshez felszolgált ital, illetve ivóvíz fogyasztása

 • ebéd után, ágyon pihenés, alvás

 • friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel

 • cukrot és egyéb édességet a gyermek nem hozhat be az óvodába csak kivételes esetben, ha a szülő erre külön engedélyt kapott (névnap, születésnap, óvodai rendezvények)

 • saját játékeszközt a gyermekek ne hozzanak be

 • a csoportszobába váltócipőben léphet be

 

 

2.A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:

 • a helyiségek és az udvar rendjének betartása

 • a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata

 • alvásidőben csak az óvónő által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál

 • a csoportszobából csak engedéllyel mehet ki

 • az udvaron tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat

 • az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az óvónőnek, s csak akkor, ha a felügyeletet ellátó óvodapedagógus a bejelentést tudomásul vette

 • társát vagy társai játékát nem zavarhatja

 • társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort, fenyegetést nem alkalmazhat

 

3.Kérések a szülők fele:

 

 • Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket az óvódapedagógusnak, illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az esetben tudunk vállalni.

 • A gyermekek védelme érdekében a bejárati kapu zárának használata valamennyi dolgozó és szülő feladata.

 • A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (írásban) meghatalmazott nagykorú személy viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri.

 • A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, lábbelit, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

 • A gyermekről információt csak óvodapedagógustól kérjen a szülő.

 

Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi szakhatóság, tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani.

Az óvodában bekövetkezett rendkívüli esemény (tűz és bombariadó, természeti katasztrófa, terror-támadás) esetén a gyermekek elvárható magatartási, viselkedési szabálya:

a rendkívüli eseménynél használt jelzés hallatára (hosszú csengetés) a gyermekek kötelesek az őket ellátó felnőttek utasításait maradéktalanul végrehajtani, képességeikhez mérten a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni.

 

Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési útvonalon hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét.

 

Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő – óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza.

 

Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok betartása:

 

 

A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő megérkezik az óvodába gyermekéért, attól kezdve teljes felelősséggel felel annak testi épségéért, abban az esetben is, ha még az óvoda területén belül tartózkodik.

 

4.A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében

 

 • A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át.

 • A gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a kaputól sem.

 • Délutáni udvari élet esetén kérjük, hogy a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át gyermekét, és távozzanak az óvodából.

 • Az óvodai élet során a gyermekek csak felnőtt felügyeletében mehetnek ki az udvarra, illetve a mosdóba.

 • Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják.

 • Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, kérjük, azonnal jelezze az óvoda, vezetőjének.

 • Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy baleset, vagy betegség estén azonnal értesíteni tudjuk Önöket.

 

 • Baleset esetén azonnal értesítjük az óvoda orvosát, vagy szükség szerint a mentőket.

 

5.A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani.

 

Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak!

Ennek érdekében:

 

 

 • A gyermekek óvodába lépésekor – a jelentkezés során – a szülőnek tájékoztatást kell adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett óvodapedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás indítványozásával.

 • Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie.

 • A gyermekek részére gyógyszer, vagy egyéb egészségvédő szer (pld. vitamin, homeopátiás szer) csak tartós betegség esetén, orvosi javaslat és szakvélemény (pl. asztma) alapján adható be az óvodában.

 • Ezeket a szereket kérjük az óvodapedagógusnak átadni megőrzésre.

 • Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó, fertőző betegségben szenvedő gyermeket a saját, és óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

 • Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyógyult gyermeket.

 • Fertőző gyermekbetegség esetén, az óvodát azonnal értesíteni kell a további megbetegedések elkerülése érdekében szükséges preventív intézkedések miatt (Fokozott elővigyázatosság, fertőtlenítés, védőoltás miatt).

 • Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések alapján – jár el.

6.A gyermekek felszerelései és eszközei

Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik.

Az eredményes nevelő/fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések szükségesek, melyről minden nevelési év utolsó szülői értekezletén tájékoztatjuk a szülőket:

 

 

 • Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító lábbeli)

 • Udvari játszóruha és cipő

 • Mozgásos foglalkozáshoz kényelmes ruha (rövidnadrág, póló, tornacipő) Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha.

 • A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért biztonságérzetük fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és cipőiket.

 • Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő, népviseletes, vagy egyéb más ruházat szükségességéről a szülőket a csoportok hirdetőtábláján tájékoztatjuk.

 • A speciális foglalkoztatás eszközeit (logopédiai fejlesztés, külön szolgáltatások eszközei stb.) az érintett szülők az adott szakemberrel egyeztetik.

 • Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát kérjük mellőzni.

 • Amennyiben erre sor kerül, fontosnak tartjuk és kérjük bejelenteni, vagy átadni a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak.

 • Értékes tárgyakért, behozott és viselt ékszerért – az óvoda dolgozói nem vállalnak felelősséget. Az ékszerek eltűnése esetén az óvoda nem tartozik kártérítési felelősséggel.

 • A gyermekek gyógyszert, pénzt, tűzgyújtó eszközöket, telefont, vágó-szúró eszközöket az óvodába nem hozhatnak.

 • A szülők gyermekeik részére az ún. „befogadás-beszoktatás” ideje alatt cumit, cumisüveget, vagy egyéb személyes holmit, tárgyat behozhatnak.

 • Kedvenc játékeszközöket csak az arra kijelölt „játéknapon” hozhatnak be a gyermekek, csak akkor, ha az óvodai játékeszközökhöz hasonlóan kezelik őket (mindenki játszhat vele a nap folyamán).

 • Megrongálódásuk esetén azonban az óvoda kárfelelősséget és kártérítést nem vállal.

 • Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a kijelölt helyen lehet tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így megrongálódásuk, eltűnésük esetén az intézményt kárfelelősség és kártérítés nem terheli.

 • Saját tulajdonú kerékpárok az óvoda udvarán balesetvédelmi okok miatt nem használhatóak.

 • A testápoláshoz szükséges személyes tárgyak (fésű, fogkefe) tisztántartásáról az óvoda dolgozói, cseréjük biztosításáról pedig az óvodapedagógusok jelzései alapján a szülők gondoskodnak.

 

7.A gyermekek étkeztetése az óvodában

 

Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet - naponta a szülők által behozott gyümölccsel és zöldséggel egészítünk ki. Kérjük, hogy a behozott gyümölcsöket és zöldségeket biztonságos helyről szerezzék be. Az étkezések megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát kötelesek vagyunk 48 órán át megőrizni (ANTSZ).

 

Étkezési idők: Csoportok napirendjében változó, kisebb eltérések vannak, de az alábbi időpontok mérvadók.

reggeli: 900-920

ebéd: 1200-1330

uzsonna :1500-1530

 

 

 

 

Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb élelmiszerekkel. Ha mód van rá, a korán jövő gyermek reggelizzen otthon is.

 

8.Térítési díjak

A Szülő gyermeke részére megrendeli az étkezést, mely szolgáltatásért étkezési térítési díjat fizet. Az étkezési díjak térítése 2015.szeptember 1.-től a következőképpen változik:

 

2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról
A törvény értelmében bővül az ingyenes étkezésben részesülők köre.

 

A gyermekek közül kik jogosultak ingyenesen étkezni az óvodában:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek

 • a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek

 • azok az egészséges gyermekek, akiknek családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos.

 • akiknek családjában három vagy több gyermeket nevelnek,

 • akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

 • akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át (2016. évben a 95 960ft-ot).

 

Ki igényelheti az ingyenes gyermekétkeztetést?

 • az óvodába járó gyermek szülője (elég, ha az egyik szülő megigényli)

 • az óvodába járó gyermek családba fogadó gyámja

 • a nevelésbe vett, óvodába járó gyermek

Hogyan lehet igényelni az ingyenes étkezést?

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 32862011. (XII.29.) Korm.rendelet6. melléklete szerinti nyilatkozattal.

Fent nevezett nyilatkozatot az első szülői értekezleten a szülők kézhez kapják, és szeptember 30.-ig kell visszahozniuk.

A jogosultság igazolásához csak az említett nyilatkozat kitöltése szükséges, más dokumentumot csatolni nem kell.

Az ingyenes étkeztetésre a kérelem benyújtásának nincs időbeli határa, az bármikor igényelhető.( legkorábban 2015.szept.1.-től)

Az óvodának már a beiratkozáskor tájékoztatni kell a szülőket az ingyenes étkezés lehetőségéről.

Az ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultság tehát önbevallással válik élővé, nem áll az óvodának felülbírálni a szülő nyilatkozatát.

Ennek okaként viszont azt kérjük és várjuk el a szülőktől, hogy még jobban figyeljenek oda az ebéd lerendelésére, hiszen a megkért étkezést az intézménynek kell megfizetnie. Ha a szülő saját mulasztása miatt nem mondja le ingyenes ebédjét, kérjük, hogy a megkért étkezés költségét adomány címen az óvoda pénztárába fizesse be. A fenti intézkedés az intézmény gazdasági okaira hivatkozva született meg.

Ebéd lerendelés, illetve megkérés naponta 13 óráig, az irodai telefonon lehetséges.

Az étkezésről a számlát a szülő ugyanúgy megkapja, de teljesítenie nem kell.

Aki térítés ellenében kapja az étkezést, az a számlát email-ben kapja meg. Ezt követően a mindenkori fizetési határidőig az intézmény bankszámlájára utalja, vagy befizeti az óvoda pénztárába. Pénztári órák a gazdasági irodában minden hétfőn és szerdán 8.00-9.00-ig.

 

 

 

X IV.SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN

 

1.Együttműködés:

 

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy az evangéliumi szeretet jegyében tanulják meg tisztelni, szeretni a másik embert, fogadják el társaik egyéniségét, viselkedését, tudják kifejezni magukat keresztény módon, gyakorolják a krisztusi megbocsátást és alázatot, legyenek képesek alkalmazkodni. Az esetleges konfliktusokat, a durvaságot mellőzve, szeretettel, békésen oldják meg.

 

Ezen törekvésünk sikerének érdekében, kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Például, mellőzzék gyermek előtt az indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását még abban az esetben is, ha előző nap az Önök gyermekét érte sérelem.

 

Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre.

Komolyabb probléma, konfliktus, vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve szükség szerint az óvodavezetőt, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Kérjük, hogy az adódó problémákat, elégedetlenségeket mindig az intézmény falai között tisztázzák, az adott személlyel.

A szülőknek lehetőségük van rá – és mi pedagógusok igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Ennek érdekében óvodánkban minden évben szülői elégedettségi vizsgálatot végzünk, melyben kifejthetik véleményüket az általunk feltett kérdésekre, illetve leírhatják az óvodával kapcsolatos bármely elégedettségüket vagy elégedetlenségüket, ötleteiket, javaslataikat.

 

2.A szülő joga:

 

 • megismerje az óvoda Pedagógiai Programját, Házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,

 • gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,

 • gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét

 • kezdeményezze szülői szervezet vagy óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen,

 • a szülő írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a Szülők Közössége, az óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül válaszol.

 • az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező szolgáltatások megszervezését,

 • a szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet a fenntartó által megállapított ellátási díjon felüli szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni,

 • a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein,

 • halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon,

 • személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,

 • az oktatási jogok biztosához forduljon.

 

3.A szülő kötelessége:

 

 

 • gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,

 • rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal,

 • három éves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá öt éves kortól tankötelezettségének teljesítését,

 • tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk,

 • elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását,

 • megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,

 • gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

 

 

Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal hatósági eljárás keretében kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

 

A katolikus óvodai jogviszonyból adódó kötelessége:

 

 • elfogadni az óvoda keresztény világnézetét

 • a hitre nevelésben együttműködni az óvodával

 • elfogadni a nevelési alapelveinket

 • az óvoda által szervezett vallásos programokon részt venni

 • a havonkénti óvodás szentmisén részt venni

 

4.E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink, kapcsolattartás a szülőkkel:

 • Szülői értekezletek, rétegszülői programok, esetmegbeszélések

 • Munkadélutánok, nyílt napok, közös rendezvények

 • Az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, elemző segítségadás

 • Családi beszélgetés: fogadóórák, családlátogatások, szülői estek

 • A gyermekek évi két alkalommal történő értékelésének (erősségek és fejlesztendő területek) megbeszélése

 • Partneri elégedettség mérés évente.

 

Kérjük Önöket, hogy gyermekükkel kapcsolatos, esetleg magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógusok figyelmét munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, mert ez könnyen balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés folyamatát. Gyermekükkel kapcsolatosan információt csak a saját óvodapedagógusaiktól vagy az óvodavezetőtől kérjenek.

 

XV.HELYISÉGEK, BERENDEZÉSEK HASZNÁLATI RENDJE

 

Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitvatartási időben az óvodába felvett gyermekek használhatják.

A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az engedélyezett alkalmakkor az SZMSZ-ben leszabályozott módon tartózkodhatnak (pl. nyílt nap, ünnepélyek, fogadó órák, értekezletek, játszódélutánok, stb.).

Igény szerint - az óvodapedagógusok egyetértésével, és a csoport, valamint az óvodapedagógus zavarása nélkül - a szülők a nap bármely szakában bekapcsolódhatnak gyermekek óvodai életébe, tevékenységeikbe. A gyermekek és a szülők csoportszobában történő benntartózkodásához váltócipő, vagy (szülők esetében) lábzsák használata szükséges.

Az óvoda helységeit nem nevelési célra átengedni kizárólag a gyermekek távollétében, az óvodavezető, valamint a fenntartó képviselőjének engedélyével lehet.

A helységek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás.

 

Az óvoda helységeinek - szülők által történő - használhatóságának rendje

 

Pedagógiai Programunk küldetésének megfelelve munkánk fontos eleme a hozzánk járó gyermekek szüleinek, családtagjainak bevonása az óvoda életébe, illetve a szülők segítő támogatása nevelési és egyéb vonatkozásokban.

 

A higiénés és egyéb szabályokat betartva a szülők az intézmény alábbi helyiségeit használhatják:

 

 • csoportok foglalkoztató termei az otthonról hozott váltócipő használatával

 • gyermekek mosdó helyisége

 • óvoda udvara

 • óvoda előtere, folyosója

 

XVI.A SZABÁLYOZHATÓ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

1.A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem

 

A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt behozni és azt a gyermekeknek feltálalni nem szabad.

A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a kereskedelemben kapható, bevizsgált aprósütemények, illetve torta felhasználásával ajánlott megszervezni. Az óvodában csokoládét, édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével behozni nem szabad. A túlzott cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk.

 

2.A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

 

Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó által kijelölt orvos és védőnő látja el, akikkel megállapodási szerződést köt az intézmény.

Az óvoda orvosa (nevét a mindenkori munkaterv tartalmazza) évente minimum 2x vizsgálja a gyerekeket, ha szükséges szakorvosi rendelőbe irányít.

A védőnő havi rendszerességgel, illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát, vezeti ez egészségügyi törzskönyveket, tetvességi vizsgálatot végez, figyelemmel kíséri a védőoltások meglétét.

Az intézmény a nevelési év kezdetekor írásban kéri a szülő hozzájárulását rendszeres egészségügyi felügyelet ellátása körébe tartozó orvosi vizsgálatok gyermekén történő lefolytatásához. A szülői hozzájárulást az óvodai csoportnaplóban lefűzve kezeli. A vizsgálat időpontjáról 7 nappal a vizsgálatot megelőzően értesíti a szülőt.

 

3.Egyéb rendelkezések

 

A konyhákban és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az óvoda dolgozói tartózkodhatnak!

A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!

Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos!

 

4.A gyermekek fejlődésével kapcsolatos rendelkezések

 

Az óvoda a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi: értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét, - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíti továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Az eredmények megítélésében és az intézkedések meghatározásában a csoportok óvodapedagógusait szükség szerint a szakszolgálat munkatársai (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) segítik, annak érdekében, hogy a gyermek állapotának és személyes adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen.

 

Szükség szerint, de legalább félévenként a tapasztalatokat a csoportos óvónő megosztja a szülővel.

A szülő az óvodapedagógusoktól módszertani tanácsot kaphat, szakkönyvi segítséget kérhet. Az óvodapedagógus, indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét.

A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban a javaslatban foglaltaknak megfelelő fejlesztésben részesül.

 

5.Gyermekvédelem feladata az óvodában

 

Az óvodavezető feladatkörébe tartozik az intézmény gyermekvédelmi munkájának irányítása. Ő gondoskodik a gyermekvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről. A gyermekek szülei a csoportok tanévnyitó szülői értekezletén kapnak tájékoztatást a gyermekvédelmi felelősök személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshetők fel. Az óvoda házirendjében határozzák meg azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a gyermekeknek és szüleiknek az óvodában be kell tartani. A gyermekvédelmi felelős feladatai:

-A gyermekcsoportokat felkeresve tájékoztatja a csoport óvónőit arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az óvodán kívül milyen gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményt kereshetnek fel.

- Gondoskodik a nem megfelelő családi környezetben élő gyermekek felderítéséről, ebben igénybe veszi a csoportban dolgozó óvónők véleményét, segítségét.

- A veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatást végez az óvónőkkel együtt, annak érdekében, hogy megismerje az érintett gyermek családi körülményeit és környezetét.

- Ha a nevelési intézmény a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól.

- Az intézményben – a szülők által jól látható helyen – közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények ( pl. Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó ) címét és telefonszámát.

VII.A JUTALMAZÓ ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI

 

Don Bosco megelőző nevelési módszere áthatja és meghatározza nevelőmunkánkat. A fegyelmező és jutalmazó intézkedéseket a szalézi pedagógia útmutatásai alapján választjuk és alkalmazzuk.

M ind a jutalmazás, mind a fegyelmezés formáit tudatosan és következetesen választjuk ki.

 

1.Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái

 

 • szóbeli dicséret négyszemközt

 • szóbeli dicséret a csoporttársak előtt szóbeli dicséret a szülő jelenlétében

 • A szóbeli dicséretek alkalmazásakor igyekszünk konkrétan megfogalmazni az elismerésre méltó tevékenységet, magatartásformát vagy produktumot.

 

 

2.Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái

 

 • szóbeli figyelmeztetés határozott tiltás

 • leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd megbeszélés

 • bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás

 • bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés

 

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei

 

 • a gyermek Isten ajándéka

 • a gyermeki személyiség tiszteletben tartása

 • a gyermek szeretetre méltósága

 • következetesség, rendszeresség,

 • minden gyermeknél a személyiségéhez illő legeredményesebb formát kell alkalmazni

 • a pedagógiai programunkban megfogalmazott megelőző, bátorító nevelés elveinek használata.

 • a felnőtt bátorítson minden gyermeket, hogy a belső elégedettsége, pozitív énképe kialakulhasson

 • a felnőtt bátorítson minden gyermeket, hogy a belső elégedettsége, pozitív énképe kialakulhasson

 • a bátortalan gyermekek nevelésekor örüljön a kisebb előrelépéseknek, fejlődésnek

 • a felnőtt – gyermek kommunikációjában világos egyértelmű konstruktív beszédhelyzet jelenjen meg a kívánság és az elvárás megnevezésével.

 • a kapcsolatok erősítését szolgálja a beszélő partner megbecsülése, megértése, és a kompromisszumkeresés.

 • mellőzendő a megbántás, a hibáztatás, a kritizálás a gyakori bírálgatás, akioktatás, a kiabálás, a panaszkodás.

 • a gyermek viselkedéskultúráját fejlessze a felnőttek példája, bátorítása, türelme bizalomelőlege és az a szemlélet, ami a sikert észreveteti, és a sikertelenséget segít elviselni

 • tilalom helyett a felnőttek adjanak a gyermekeknek választási lehetőséget, hogy önálló döntéseket hozhassanak és a változásra képessé váljanak.

 • a felnőtt jelezze örömével a dicséretét, s csak félelemkeltés nélkül jelölje meg a veszélyeket, problémákat

 • a felnőtt használja a humort a szeretetkapcsolat kialakításához

 • a gyermek minden fegyelmezési és jutalmazási eljárásnál érezze, hogy a vele foglalkozó felnőtt a krisztusi elfogadó szeretettel veszi őt körül.

 • a felnőtt próbálja megérteni, megismerni a gyermeket, és olyan körülmények közé helyezni, ahol nem tud rosszat tenni.

 

 

VIII. AZ ÓVODA HAGYOMÁNYAI, EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL

 

Óvodánk kialakult, stabil hagyományrendszerrel bír. Évek alatt a szülőkkel közösen tökéletesítettük, bővítettük az ünnepek, együttlétek lehetőségeit. Mostanra a következő közös programok váltak értékmegőrző hagyománnyá:

 • szüreti felvonulás,

 • szüret, szőlő préselés, családi délután

 • őszi kirándulás az Állatok Világnapja alkalmából

 • októberi Rózsafüzér imádkozás

 • havonkénti óvodás szent mise

 • adventi vásár

 • adventi lelkigyakorlat

 • Szent Miklós ünnepe

 • nyílt nap keretében mézeskalács sütés

 • karácsonyi ünnepség, együttlét

 • Laura és Don Bosco ünnep

 • farsangolás

 • cirkuszlátogatás

 • nagyböjti lelkigyakorlat

 • márc. 15.-i kirándulás

 • húsvéti vásár

 • nyílt nap keretében húsvéti tojásfestés

 • apák napja

 • anyák napja

 • gyermeknap

 • családos év végi kirándulás

 • bátorságpróba az iskolába menő nagycsoportosoknak

 • évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása

 

Kérjük a szülőket, hogy az óvoda által szervezett programokon önként, szívesen vegyenek részt, alkalomszerűen segítsenek a szervezésben, hiszen ezzel is példát mutatunk gyermekeinknek.

A Házirend betartását köszönjük!

 

2016. augusztus 30. Varga Györgyné

 

óvodavezető

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com